/
>> stanovy


                                               STANOVY  

                             občianskeho  združenie Kultúra 

Článok 1:

Hlavné úlohy a ciele:
Občianske združenie Kultúra je dobrovoľné neziskové združenie občanov, ktorí sa usilujú realizovať ciele združenia.
Cieľom OZ je rozvoj kultúrnosti, kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre deti a mládež. Združenie má za cieľ prispievať k rozvoju vzdelanosti, tvorivosti, ľudskosti a tolerancie obyvateľov Rajci a okolia.
OZ nadväzuje kontakty a spolupracuje s podobnými organizáciami a jednotlivcami z celého Slovenska i zo zahraničia.
Činnosť združenia sa zameriava na:
- rozvoj umeleckej tvorivosti deti a mládeže
- integráciu postihnutých detí a mládeže pomocou umeleckej tvorivosti i alternatívnych metód vzdelávania
- rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu mladých ľudí a obyvateľov Rajca o okolia
- podporu mladých talentov a sprístupnenie hodnôt iných kultúr
K dosiahnutiu cieľov združenia prispieva osvetovou, publikačnou, vzdelávacou, informačnou aktivitou, organizovaním stretnutí a kultúrnych podujatí.

Článok 2:

Členstvo:
Členmi OZ môžu byť fyzické i právnické osoby.
Členstvo vzniká dňom schválenia Správnou radou združenia a zaniká rozhodnutím Správnej rady alebo posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná písomná žiadosť o zrušenie členstva.

Orgány:
Konferencia - je najvyšším orgánom združenia. Je to spoločné stretnutie členov združenia, ktoré:
- rozhoduje o orientácii združenia
- rozhoduje o zmene a doplnení stanov združenia
- volí a odvoláva členov Správnej rady združenia
- schvaľuje plán činnosti a rozpočet
- rozhoduje o zrušení združenia

Konferenciu zvoláva Správna rada združenia minimálne jeden krát ročne. Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
Konferencia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

Správna rada:
- riadi činnosť združenia
- má minimálne troch a maximálne sedem členov
- volí spomedzi seba a odvoláva predsedu
- rada rozhoduje o prijímaní pracovníkov do pracovného pomeru
- hospodári s majetkom združenia
- menuje štatutárnych zástupcov združenia a správcu združenia
Členovia Správnej rady a správca sú oprávnení konať v mene združenia.
Správna rada združenia sa schádza minimálne trikrát ročne. Zasadanie zvoláva predseda rady alebo správca, ktorý pripravuje materiály na rokovanie.
Členstvo v Správnej rade zaniká rezignáciou, úmrtím alebo odvolaním 3 väčšinou hlasov jej členov.
Členstvo v rade je dobrovoľnou funkciou.

Správca:
Je menovaný Správnou radou združenia. V spolupráci so Správnou radou a podľa jej pokynov riadi a koordinuje činnosť a rozvoj združenia a zabezpečuje realizáciu rozhodnutí Správnej rady.

Revízor:
Je volený konferenciou a kontroluje hospodárenie združenia. Predkladá správy o vykonaných revíziách Konferencii.
Navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov hospodárenia. Revízor nemôže byť členom orgánov združenia.

Článok 3:

Hospodárenie:
Hospodárenie s majetkom združenia vykonáva združenie na základe všeobecne záväzných predpisov a podľa schváleného rozpočtu.
Združenie nakladá s majetkom a finančnými prostriedkami efektívne a v súlade s cieľmi združenia. Majetok združenia tvoria finančné a hmotné prostriedky získané z členských príspevkov, dotácii, darov, grantov, príjmov z vlastnej činnosti .

 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.